Felhasználási feltételek

A Szolgáltatás célja, hogy online adatbázisával elősegítse az álláskeresőket abban, hogy testre szabottan, mielőbb értesüljenek a magyar álláspiac legfrissebb ajánlatairól. Ezen célból lehetőséget nyújt, hogy felhasználói kereshessenek az álláshirdetésekből képzett adatbázisában és az ajánlatokra akár online, azonnal jelentkezni tudjanak.

A Szolgáltatás lényege információ társadalommal összefüggő szolgáltatatás nyújtása az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján. A Szolgáltató, nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

A szolgáltatás egyes elemei csak regisztrációval vehetők igénybe.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói profilt.

A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy a profiljában feltüntetésre kerülő, általa megadott vagy tárolt adatok, információk, fotók a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik.

A Felhasználó a regisztrációját bármikor törölheti. Ezen kívül a regisztráció megszűnik a regisztráció Szolgáltató általi törlésével vagy a Szolgáltatás megszűnésével.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szerződésben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
Szolgáltatás keretén belül tilos többek között szerzői jogi oltalom alá eső művek megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, kivéve ha a Felhasználó a saját művét teszi elérhetővé, vagy a jelen Szerződés feltételei egyébként teljesülnek; a valóságnak nem megfelelő, megtévesztő vagy a valós tényeket hamis színben feltüntető vagy mások személyiségi jogait sértő kijelentések illetve egyéb, harmadik személyek vagy a Szolgáltató jogait potenciálisan sértő tartalmak megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, kivéve az alkotmányos véleményszabadság gyakorlásának határain belül maradó tartalmakat és kijelentéseket; reklám megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele; jogosulatlanul, a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatok, vagy üzleti titkok megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele.
A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen, kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.
A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szerződés betartása mellett használható. A Felhasználót terheli a felelősség a Szolgáltatással összefüggésben végzett valamennyi tevékenységéért.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során megismert elérhetőségekre kizárólag az adott állásra vonatkozó jelentkezését küldheti el, így nem továbbíthat többek között kéretlen reklámüzeneteket (spam) ezen elérhetőségekre.
Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében, beleértve a Felhasználói Tartalmak előzetes értesítés nélküli törlését. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szerződés rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, illetve egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult akár előzetes értesítés nélkül a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.
A Szolgáltató egyoldalúan jogosult megítélni, hogy valamely Felhasználói Tartalom a jelen Szerződés rendelkezéseibe ütközik-e.
Amennyiben bárki a saját weboldalán az MediJobs weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg: „Forrás: MediJobs.hu www.medijobs.hu, aloldal közvetlen (deep) linkje”
A hirdető munkaadó felel azért, hogy az elküldött pályázatok kapcsán a jelentkezők információs önrendelkezési jogaikat érvényesíteni tudják, és köteles az ehhez szükséges információk elérését biztosítani a pályázók számára.

Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja, a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

A Szolgáltató nem felelős a Felhasználó álláskeresésének eredményességéért, továbbá a meghirdetett állások létezéséért, aktualitásáért, az azokban foglalt információk valóságnak megfelelőségéért. A Szolgáltató megtesz ugyanakkor minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy a Weboldalon kizárólag valós álláshirdetések kerüljenek közzétételre, illetve, hogy a hirdetők kizárólag létező, konkrét állásajánlatokkal keressék meg a Felhasználókat.

A regisztrációkor, illetve hírlevél feliratkozáskor történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a Szolgáltató az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

A Szolgáltatás használatáért – ideértve nem kizárólagosan a Felhasználó által az Önéletrajz adatbázis szolgáltatással összefüggésben, illetve másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jogsértő magatartása miatt vagy valamely hatóság vagy bíróság döntése alapján valamely Felhasználói Tartalmat törölt.

A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak, illetve minden érintett harmadik személynek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót vagy más harmadik személyt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles közvetlenül helytállni, valamint minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

Tilos olyan Felhasználói Tartalom közzététele, amely a Felhasználási Feltételekbe ütközhet, vagy amely bármilyen módon sértik vagy sérthetik a Szolgáltató érdekeit, továbbá amelyek esetében felmerülhet a Magyarország jogszabályainak a megsértése.

A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztrációja megszűnését követően is fennáll.

A Felhasználó felelősséggel tartozik azért, hogy a Weboldalon megjelenő álláskereső hirdetésének tartalma megfeleljen a vonatkozó jogszabályokban, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglaltaknak.
Tilos olyan hirdetés elhelyezése, amely valótlan, pontatlan vagy megtévesztő adatokat tartalmaz.

Regisztráció álláskeresőknek

 1. A Szolgáltatás meghatározott részeihez való hozzáférés regisztrációhoz kötött, így pl. kizárólag regisztrált Felhasználók állíthatnak be hirdetési értesítőt.
 2. A regisztráció folyamata a Szolgáltatás regisztrációs ívének valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Ezt követően a Felhasználó az e-mail címére a Szolgáltató által elküldött visszaigazolásban lévő link útján vagy egyéb, a Szolgáltató által meghatározott módon aktiválhatja regisztrációját. Amennyiben nem történik meg az aktiválás, a Szolgáltató törli a korábban megadott adatokat, és a regisztráció nem jön létre.
 3. A Felhasználó regisztrációjának feltétele a jelen Felhasználási feltételek elfogadásának külön megerősítése. A Felhasználó a regisztráció során külön megerősítheti, hogy hozzájárul ahhoz, hogy őt a Szolgáltató közvetlen üzletszerzés céljából megkeresse a Felhasználó által megadott elektronikus elérhetőségeken (eDM).
 4. A Felhasználó köteles az adataiban bekövetkező változást fiókjában rögzíteni. Az egyes felhasználói jelszavak és fiókok titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott Felhasználó felelőssége. A Felhasználót terheli továbbá a teljes felelősség a fiókjával összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókja bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről.

Hirdetésfeladás

 1. Állást kínáló felhasználóinknak (továbbiakban Hirdető) a weboldalon feltüntetett ár ellenében lehetőségük van álláshirdetés feladására. Az álláshirdetés feladásának költségét a hirdetés feladásakor a Hirdető a Weboldalon keresztül, PayPal-al vagy bankkártyával, forintban egyenlítheti ki. A díj a szolgáltatást terhelő közterheket istartalmazza.
 2. Hirdetői fiók: A hirdetői fiókban a Hirdető partnerek szerkeszthetik saját adataikat, hirdetéseiket, kiemelést vásárolhatnak illetve új hirdetést adhatnak fel.
 3. Hirdető felelősséggel tartozik azért, hogy a Szolgáltatóval történő kapcsolattartásra alkalmas adatokat adjon meg. Mivel a szolgáltatás regisztrációval vehető igénybe, és a szolgáltatásnyújtás kapcsán szükséges valamennyi kommunikáció a Hirdető által megadott e-mail cím segítségével történik, ezért különös jelentősége van annak, hogy a Hirdető a megadott e-mail címen elérhető legyen. A valótlan vagy hibás adatok megadásából származó károkért és kellemetlenségekért Szolgáltató nem vállal felelősséget
 4. Hirdető kizárólag saját, vagy az adott állást kínáló megbízója állásajánlatát teheti közzé.
 5. Az álláshirdetés érvényességi ideje 30 nap. A hirdetés lejártát követően a hirdeté ismét feladható a már ismert módon.
 6. Egy álláshirdetésben egy munkakör (pozíció) hirdethető meg, egy munkavégzési helyre (egy település vagy tájegység vonatkozásában).
 7. Egy adott álláshirdetést ugyanazon Hirdető egyidejűleg csak egyszer teheti közzé a Szolgáltatás keretein belül, és az álláshirdetés érvényességi ideje alatt a Weboldalon azonos tartalommal további álláshirdetést nem tehet közzé. Amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy ugyanaz az álláshirdetés többször is szerepel, jogosult azt valamennyi megjelenési formájában eltávolítani.
 8. A hirdetés tartalmáért a Hirdető felelős, az Felhasználói tartalomnak minősül. A Szolgáltató az álláshirdetéseket moderálja. A Szolgáltató
  jogosult a feltehetően jogsértő és/vagy a jelen Felhasználási Feltételekbe ütköző Felhasználói Tartalmat előzetes értesítés nélkül eltávolítani és/vagy elutasítani. Szolgáltató lehetőséget biztosít az álláshirdetés 48 órán belüli módosítására. Amennyiben Hirdető az álláshirdetés módosításának lehetőségével nem él, és Szolgáltató az álláshirdetést a Szolgáltatás nem megfelelő használata, vagy feltehetően jogsértő tartalma miatt további értesítés nélkül törli, a Szolgáltató semmilyen esetben nem téríti vissza a Hirdető által megfizetett díjat, és semmilyen felelősséget nem vállal az álláshirdetés törléséből eredő károkért és egyéb következményekért.

Az álláshirdetés tartalmára vonatkozó előírások, melyek betartásáért a Hirdető felelős:

 • A Weboldalon megjelenő álláshirdetés tartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályokban, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglaltaknak.
 • Az álláshirdetés különösen, de nem kizárólagosan nem tartalmazhat:
 • valótlan, pontatlan vagy megtévesztő adatokat;
 • sem közvetlenül, sem közvetett módon jogsértő információt vagy adatot és nem sértheti harmadik fél jogát, vagy jogos érdekét;
 • szerzői és szomszédos jogokat, illetve személyiségi vagy egyéb személyhez fűződő jogokat sértő alkotóelemeket;
 • jogosulatlanul, vagy egyébként tiltott módon megszerzett adatokat, üzleti-, vagy magántitkokat; megtévesztő jellegű adatokat;
 • bűncselekményre felbujtást; szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás keltésére alkalmas alkotóelemeket;
 • reklámot, üzletszerű gazdasági tevékenység előmozdítására alkalmas bármilyen információt, eladási, vételi, illetve csere ajánlatot;
 • olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek becsületsértők, vagy rágalmazóak, illetve alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására;
 • olyan alkotóelemet, amely nincsen tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékelésre és az emberi méltóságra, és/vagy súlyos vagy széleskörű ellenállást válthatnak ki, illetve becsmérlők vagy megalázók;
 • olyan alkotóelemet, amely faji, vallási vagy politikai ellentétet szítására alkalmas, elfogadhatatlan mértékű félelem vagy nyugtalanság érzetét keltheti, és/vagy bárkinek a magánéletét vagy a nyugalmát indokolatlanul zavarhatja;
 • olyan alkotóelemeket, amelyek miatt a hirdetés alkalmas lehet hátrányos megkülönböztetésre nemi, faji, vallási, nemzetiségi, vagy egyéb más jellemzők mentén;
 • egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítást.

A Szolgáltató a hirdetés szövegében a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat a Hirdetővel való egyeztetés nélkül is elvégezheti.

A hirdetésfeladással kapcsolatban az hello@medijobs.hu e-mail címen teheti meg észrevételeit a hirdetésfeladást követő 60 napon belül.

2018.03.26.

 

Kövess minket! Kövess minket a közösségi oldalainkon, hogy egy szuper közösség része lehess!